1. ανά δωμάτιο
  2. ανά δωμάτιο ηλικίες: 3–4
  3. ανά δωμάτιο    0–2